unikatowa technologia produkcji innowacyjnych wielopanelowych ręczników składanych nowej generacji.

W dniu 10 lipca 2017 roku została podpisana Umowa nr RPLB.01.05.01-08-0203/16-00 o dofinansowanie projektu pt. Unikatowa technologia produkcji innowacyjnych wielopanelowych ręczników składanych nowej generacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”,

Działanie 1.5 „Rozwój sektora MŚP”;

Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne”;

Całkowita wartość Projektu wynosi : 9 992 952,00 PLN;

Całkowita wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 9 990 000,00 PLN;

Dofinansowanie dokonane przez Instytucję Zarządzającą wynosi: 4 495 500,00 PLN.

Cele realizacji projektu:

Wzrost konkurencyjności PPP-H LAMIX na rynku krajowym oraz międzynarodowym i podniesienie poziomu innowacyjności firmy poprzez wprowadzenie na w/w rynki trzy nowe grupy produktów (wielopanelowych ręczników papierowych). Cel zostanie zrealizowany poprzez inwestycję zakupu modułowej, w pełni zautomatyzowanej linii technologicznej o wysokim potencjale innowacyjnym do produkcji wielopanelowych ręczników papierowych.

Realizacja inwestycji stworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej, poprawy możliwości zatrudnienia oraz przyczyni się do zrównoważonego rozwoju-gospodarczego województwa.

Planowane efekty:

  1. Zwiększenie zatrudnienia 4 etaty;
  2. Wprowadzenie innowacji procesowych – zakup modułowej linii technologicznej,
  3. Wprowadzenie innowacji produktowych. Na w/w linii technologicznej produkowane będą trzy nowe grupy produktów:
    • ręczniki wielopanelowe z papieru celulozowego, dwuwarstwowe klejone, składane w systemie 3-panelowe i 4-panelowe;
    • ręczniki wielopanelowe z papieru makulaturowego, jednowarstwowe, składane w systemie 3-panelowe i 4-panelowe;
    • ręczniki wielopanelowe z papieru makulaturowego, wielowarstwowe, składane w systemie 3-panelowe i 4-panelowe.

Data: 20.07.2017