innowacyjne produkty artykułów higienicznych dla segmentu afh

W dniu 30 stycznia 2014 r. Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LAMIX Mirosław Laszko w Witnicy zawarło z Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubuskiego – Elżbietę Polak umowę o dofinansowanie nr RPLB.02.02.00-08-010/13-00 w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”, Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”.

Tytuł projektu: „Innowacyjne produkty artykułów higienicznych dla segmentu AFH poprzez zmianę procesu technologicznego w PPP-H LAMIX”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele realizacji projektu:

CEL GŁÓWNY: wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym oraz europejskim i podniesienie poziomu innowacyjności firmy poprzez wprowadzenie na w/w rynki innowacyjnych papierowych produktów higienicznych nowej generacji przeznaczonych dla branży AFH oraz zastosowanie innowacji procesowej w produkcji tych produktów. Cel będzie zrealizowany poprzez zakup modułowej linii technologicznej o wysokim potencjale innowacyjnym do produkcji wielowarstwowych, klejonych papierowych produktów higienicznych w rolach dla segmentu AFH. Realizacja inwestycji stworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej wnioskodawcy i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa.

CELE SZCZEGOŁOWE:

 • wzrost konkurencyjności produktów (produkty nowej generacji i nowe możliwości);
 • dostosowanie oferty do potrzeb rynku (nowe tendencje w segmencie produktów AFH);
 • wzrost automatyzacji i elastyczności procesów produkcji (zakup wysoko innowacyjnej modułowej linii produkcyjnej);
 • wzrost bezpieczeństwa firmy przez uzyskanie możliwości zaoferowania pełnej gamy produktów dla segmentu AFH (wdrożenie do produkcji wyrobów nowej generacji zdobywających rynek w segmencie AFH);
 • wzrost potencjału technicznego, technologicznego i innowacyjnego (zakup wysoko innowacyjnej modułowej linii produkcyjnej);
 • wzrost liczby miejsc pracy;
 • wzrost liczby i jakości powiązań kooperacyjnych (współpraca z nowymi kontrahentami).

Całkowita wartość Projektu wynosi 7 744 920,00 PLN.

Dofinansowanie w kwocie 3 870 000,00 PLN i stanowiącej 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu:

 • Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 2 322 000,00 PLN;
 • Współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1 548 000,00 PLN.

Okres realizacji Projektu:

 • Rozpoczęcie realizacji: 01.12.2013 r.;
 • Zakończenie rzeczowe: 30.09.2014 r.;
 • Zakończenie finansowe: 30.09.2014 r.