dotacja na innowacje

W dniu 30.12.2008 r. Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LAMIX Mirosław Laszko w Witnicy zawarło z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie umowę o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-08-010/08-00 w ramach działania 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 na realizację Projektu "Innowacyjne zmiany w procesie produkcji papieru higienicznego z makulatury i produktów w firmie "LAMIX".

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt obejmował następujące zadania inwestycyjne:

 • Budowę i montaż podczyszczalni ścieków przy wykorzystaniu reaktorów beztlenowych;
 • Budowę hali produkcyjno - magazynowej składającej się z:
  • budynku hali produkcyjno - magazynowej o powierzchni użytkowej 7283,50 m²,
  • budynku hali części magazynowych o powierzchni użytkowej 301,84 m²,
  • budynku socjalno - biurowego o powierzchni użytkowej 664,87 m²;
 • Sieci elektrycznej zewnętrznej;
 • Instalacji sanitarnej zewnętrznej;
 • Kocioł c.o.;
 • Trafostacja;
 • Centrala wewnętrzna wentylacyjna;
 • Drogi wewnętrzne;
 • Wentylacja wewnętrzna hali;
 • Urządzenia peryferyjne i sieć IT;
 • Układ wlewu maszyny papierniczej;
 • Maszyna przetwórcza;
 • Warstwownica;
 • Wodorowy generator energii;
 • Układ pras maszyny papierniczej;
 • Przezbrojenie osłony suszącej maszyny papierniczej z rekuperacją powietrza II stopnia;
 • Oprogramowanie do identyfikacji produktów.

Wartość projektu wyniosła 30 778 779,75 PLN

Dofinansowanie wyniosło 18 467 267,85 PLN

Okres realizacji założono od 01.08.2008 r. do 30.01.2013 r.

Projekt umożliwił:

 1. Zwiększenie produkcji - pozwolił zrealizować rosnące zamówienia chłonnego rynku krajowego i zagranicznego;
 2. Poprawę jakości oferowanych produktów - pozwolił sprostać wymaganiom odbiorców;
 3. Skuteczną konkurencję z wyrobami o wyższych standardach jakościowych;
 4. Wprowadzenie nowych wyrobów zgodnie ze światowymi trendami;
 5. Uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw surowca.

Przy realizacji projektu uwzględniono zakup urządzeń o najwyższym stopniu innowacyjności i stopniu rozpowszechnienia technologii na świecie w danej branży nie przekraczającej 5%.

Głównym zamierzeniem projektu inwestycyjnego było:

1. Poprawa jakości papierów dotychczas produkowanych;
Poprzez przezbrojenie maszyny papierniczej o nowy układ wlewu i układ pras zostanie znacząco zmieniony produkowany papier i charakteryzować się będzie następującymi cechami:
 • zmniejszeniem odchyleń gramatury w kierunku wzdłużnym i poprzecznym;
 • utrzymanie takich samych parametrów wytrzymałościowych na całej szerokości papieru;
 • nie będą występować prześwity, pęczki oraz dziury w papierze;
 • większą puszystością, miękkością i wodochłonnością;
 • jednorodnością wstęgi papieru.
2. Zmniejszenie negatywnych wpływów na środowisko;
Poprzez wybudowanie podczyszczalni ścieków i generatora wodorowego została znacznie ograniczona emisja szkodliwych substancji do środowiska:
 • zmniejszenie emisji hałasu;
 • zmniejszenie emisji CO2 w przeliczeniu na 1 tonę wyprodukowanego papieru;
 • zmniejszenie zużycia gazu ziemnego w przeliczeniu na 1 tonę wyprodukowanego papieru;
 • zmniejszenie zrzutów ścieków w przeliczeniu na 1 tonę wyprodukowanego papieru;
 • zmniejszenie poboru wody w przeliczeniu na 1 tonę wyprodukowanego papieru;
 • wykorzystanie biomas do celów technologicznych powstałych w procesie produkcji papieru i oczyszczania ścieków przemysłowych.
3. Wprowadzenie nowych i ulepszonych produktów;
Poprzez zakup warstwownicy i maszyny przetwórczej do produkcji ręczników typu Z-Z dwuwarstwowych przedsiębiorstwo wprowadziło nowe wyroby:
 • ręczniki typu Z-Z dwuwarstwowe;
 • ręczniki i toaletę w roli dwuwarstwowe.
Umożliwiło to również uniezależnienie się od dostaw surowca (bibuły dwuwarstwowej od dostawców zewnętrznych).
4. Zwiększenie mocy produkcyjnej;
Poprzez wybudowanie hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem socjalno biurowym zwiększyła się powierzchnia produkcyjna i magazynowa, a w rezultacie została podniesiona wydajność maszyn i poprawa standardów BHP. Nastąpiła również zmiana organizacyjna Przedsiębiorstwa:
 • w nowej hali przetwarzany jest w 100 % ulepszony papier higieniczny;
 • ograniczenie do minimum sprzedaży zwoi bibuły na zewnątrz.

DOTACJA NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ