konkurs plastyczny „papierowe ozdoby świąteczne z makulatury”

Konkurs ekologiczny dla grup przedszkolnych 4-5-6 latki oraz dzieci ze szkół podstawowych w klasach od 1 do 3.

KONKURS EKOLOGICZNY DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH 4-5-6 LATKI ORAZ DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W KLASACH OD 1 DO 3

CEL KONKURSU:

Propagowanie recyklingu papieru wśród najmłodszych – tworzenie kreatywnych ozdób świątecznych.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „PAPIEROWE OZDOBY ŚWIĄTECZNE Z MAKULATURY”.

I. Organizatorzy:

PPPH LAMIX Mirosław Laszko, ul. Papiernicza 1, 66-460 Witnica

II. Cele konkursu:

 • popularyzacja recyklingu makulatury,
 • uwrażliwienie na piękno i potrzebę ochrony zasobów papieru,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych, wyobraźni oraz zdolności manualnych;
 • zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu podczas epidemii;
 • kształtowanie szacunku dla surowców wtórnych.

III. Adresaci konkursu:

 • dzieci ze szkół podstawowych klas 1-3 w zasięgu terytorialnym Miasta i Gminy Witnica
 • dzieci z przedszkoli w grupach wiekowych: 4,5 i 6 latków w zasięgu terytorialnym Miasta i Gminy Witnica

IV. Formuła konkursu:

 1. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w 2 kategoriach:
  1. klasy I-III szkoły podstawowej,
  2. grupy 4, 5 i 6 latków z przedszkoli,
 2. Zasady wykonania prac:
  • prace muszą być wykonane indywidualnie i muszą przedstawiać ozdobę świąteczną wykonaną z papieru, który miał zostać „wyrzucony” na odpady,
  • technika dowolna – mogą to być prace płaskie i przestrzenne,
  • należy zrobić zdjęcie lub skan wykonanej pracy
 3. Każda praca powinna zawierać następujące informacje zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1:
  1. imię i nazwisko autora, wiek
  2. nazwę szkoły i klasę lub nazwę przedszkola i grupę wiekową
 4. Zdjęcia/skany prac nadesłane bez wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego ZAŁĄCZNIKA NR 1 lub zgody przesłanej drogą e-mailową nie będą mogły wziąć udziału w konkursie.
 5. Jedna osoba może zgłosić jedną pracę.
 6. Prace uczestniczące w konkursie oraz prawa autorskie przechodzą na własność organizatora.
 7. Osoby biorące udział w konkursie „PAPIEROWE OZDOBY ŚWIĄTECZNE Z MAKULATURY” wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych (m.in. umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatorów

V. Termin nadsyłania prac:

 • na prace czekamy do 11 grudnia 2020 r.
 • prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • skan lub zdjęcie pracy wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1, należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: akorzeniowska@lamix.pl z dopiskiem w tytule : „PAPIEROWE OZDOBY ŚWIĄTECZNE Z MAKULATURY”
 • ogłoszenie wyników konkursu przewidziane jest na 16 grudnia 2020 r.,
 • wyniki konkursu zostaną rozesłane do szkół oraz zamieszczone na stronie internetowej Lamix: www.lamix.pl
 • laureaci zostaną poinformowani o terminie i sposobie wręczenia nagród,

VI. Ocena prac i nagrody:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
 2. Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:
  • pomysłowość wykonania pracy,
  • innowacyjność zastosowanej techniki pracy,
  • samodzielność wykonania,
  • oryginalność i wyobraźnię w zakresie tematu.
 3. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 4. Przewiduje się przyznanie 3 nagród w poszczególnych kategoriach. Organizatorzy zastrzegają możliwość przyznania dodatkowych nagród.
 5. Kontakt w sprawie konkursu: Agata Korzeniowska, tel. 605-557-025, e-mail: akorzeniowska@lamix.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Załączniki: